Kenniscentrum Natuur en Economie

Het Kenniscentrum Natuur en Economie doet onderzoek naar de baten van natuur en landschap en heeft daarvoor een eigen methodiek ontwikkeld waarbij alleen wordt gekeken naar reële geldstromen. Deze methodiek heet de FEBO-methodiek, waarbij FEBO-staat voor Financieel Economisch BeleidOndersteunende  methodiek. De FEBO-methodiek is inderdaad een cafetaria model waarbij voor de klanten kan worden gewerkt met verschillende modules. De methodiek is uiteindelijk gebruikt in meer dan 30 boeken (zie de lijst met publicaties).  Momenteel werkt Tom Bade aan een proefschrift over deze methodiek.

De laatste jaren ligt de nadruk van het werk van de werkaamheden op het in kaart brengen van verdienmodellen. Daarvoor is binnen de FEBO-methode een speciale aanpak ontwikkeld gebaseerd op rechten en plichten. Hiervoor zijn opdrachten uitgevoerd c.q. in uitvoering voor Staatsbosbeheer, de milieufederaties, Rijkswaterstaat, Landschap Erfgoed Utrecht en Waterwegen en Zeekanaal. In enkele gevallen wordt dit onderzoek in vertrouwen uitgevoerd, omdat hier vaak ook zeer strategische overwegingen aan ten grondslag liggen (wat voor type organisatie willen wij zijn?).

Het blijft echter niet alleen bij woorden. Triple E smeedt ook de noodzakelijke allianties die moeten leiden tot inkomsten en werkt daarbij ook met een success fee op basis van geleverde besparingen/inkomsten. Een goed voorbeeld hiervan is het concept 'Van Berm tot Bladzijde', waarbij voor Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten en waterschappen een verdienmodel is gerealiseerd waarbij bermgras in de toekomst wordt gebruikt in de papierindustrie. Voor het Kadaster hebben wij het concept 3D-ruilverkaveling bedacht en uitgewerkt in het boek 'Ruilverkaveling door een andere bril'.

De consultancy van Triple E heeft altijd een baanbrekend karakter gehad en heeft in belangrijke bijgedragen aan een andere kijk op de relatie tussen natuur en economie. Dat is ook het gevolg van het feit dat de resultaten heel vaak op heldere wijze zijn verwoord in goed leesbare boeken, die voor een breed publiek toegankelijk zijn. De inhoudelijke thema's voor de komende jaren zijn: 3D-ruilverkaveling, iconische natuurbescherming en fluvial mining.
Micosat-f
Geldersch landschap & kasteelen
Rijkswaterstaat

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.