Nieuwsbrief december 2018. Over Overijssel, Brickz, plagsel en de Dellen

Terug naar overzicht


Het einde van het jaar wordt gekenmerkt door een aantal belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Allereerst hebben wij een grote opdracht gekregen van de provincie Overijssel gericht op het gebruik van reststromen uit natuurgebieden als basis voor Brickz voor met name de boomkwekerij. Het doel is het opzetten van een keten die echt helemaal circulair is. Wij willen namelijk dat een deel van het plantgoed van de kwekers ook weer wordt gebruikt op de landgoederen en natuurgebieden in Overijssel. Lokale reststromen, aanwenden voor lokale producenten die weer leveren aan lokale afnemers. Dat is een mooi concept dat echter nog wel wat logistiek puzzelwerk vergt. Uiteraard gaan we de Brickz op maat maken voor de gebruikers.

Het project is echter niet alleen inhoudelijk vernieuwend, maar ook in economisch opzicht. Geheel tegen de maatschappelijke trend in willen wij namelijk werken aan langjarige relaties tussen alle ketenpartners. Maar op basis van het naoberschap dat we in het Oosten van het Land kennen, moet dat lukken. Het is in ieder geval ook nodig voor een rendabele business case. Het voorstel hebben wij uitgewerkt met onze partner Landschap Overijssel. Tevens zijn bij het project betrokken: Boomkwekerij Rendering, Decohof Overgoor, NIOO-KNAW, LTO Noord Projecten en Bosbalans.

Verder hebben wij 10 ton Brickz geleverd aan Geldersch Landschap en Kasteelen die zijn aangebracht in een nieuwe beukenlaan op landgoed de Dellen (zie bovenstaande foto). Wij zullen de resultaten blijven monitoren.

Tenslotte heeft de discussie rond de inzet van 3D-verkaveling de Tweede Kamer bereikt, in die zin dat meerdere fracties de minsiter hebben gevraagd het instrument te laten vallen onder de Crisis- en Herstelwet en de inzet te verbreden naar de glastuinbouw. Dat gaat nogal moeizaam, maar het feit dat nu over wettelijke herverkaveling kan worden gesproken is al een enorme winst. Winst die vooral ook te danken is aan het boek 'Ruilverkaveling door een andere bril' van Tom Bade dat de toegevoegde waarde van het instrument heel duidelijk neerzet. Voor die tijd was spreken over ruilverkaveling immers absoluut 'not done'. Een tweede boek over ruilverkaveling is in de maak.

Wij knallen dus de laatste december maand uit en wensen iedereen een goed gevulde sinterklavond, een vrolijk kerstfeest en een geweldige jaarwisseling.


Nieuwsbrief november 2018. Lift off naar Mars voor de circulaire kas

Het is altijd heel bijzonder dat als je een concept bedenkt het ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Dat hadden we natuurlijk met de landschapsveiling voor stichting ARK, of de Levende Tuin voor de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Beide ontsproten aan het brein van Tom Bade. Meer recent was dat het geval met het concept 3D-verkaveling voor het Kadaster.

Het leuke is dat vaak wel even wordt gefronsd door de opdrachtgever bij de eerste presentatie van zo'n 'waanzinnig' idee.
Dat was ook het geval met de circulaire kas zoals die werd bedacht voor LTO Glaskracht. Gelukkig bleek dit een zeer dappere opdrachtgever. Maar toen de circualire kas ook nog eens werd gekoppeld aan een reis naar Mars waarbij wij als BV Nederland de kas en het voedsel zouden gaan leveren leek dat toch wel allemaal een beetje mooie toekomstmuziek. Toekomstmuziek voor de verre toekomst. Maar niets blijkt minder waar. De toekomst startte direct. Al een jaar later pakt de sector het concept op en worden er 'challenges' georganiseerd voor de jeugd om voedsel te gaan produceren op Mars. Zie daarvoor deze link. https://www.goedemorgenroos.nl/roos/nieuws/sub40-nederland-gaat-telen-op-mars/

Dat geeft de sector dus een echte lift off. Voor wie zich zelf wil verheffen en daartoe het boek Voorwaarts Mars alsnog wil lezen: het is gratis te bestellen bij LTO Glaskracht. Maar bijgaande ook de link naar de PDF. https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/content/ltoglaskrachtnederland/docs/Algemeen/Bij_artikelen/boek_Voorwaarts_Mars_-_Over_de_circulaire_kas_als_kans_voor_de_toekomst_xs.pdf

Wij hebben trouwens ook zelf een lift off, want samen met Landschap Overijssel gaan wij in odracht van de provincie Overijssel aan de slag om van heideplagsel, bagger, toplagen en andere stofstromen die vrijkomen bij beheer en inrichting van natuurgebieden een nuttige bestemming te geven. Daar gaat u nog veel meer van horen.

Zoals gezegd heeft Triple E ook een eigen kas en zijn we daarom ook nog eens glastuinder. Onze eigen kas begint trouwens ook steeds meer kenmerken te vertonen van een goed functionerend ecosysteem. Weliswaar geen gesloten ecosysteem of circualire kas, maar wel een systeem waaruit we niet alleen kennis oogsten, maar ook schimmels en jonge planten. En we kunnen continu nieuwe concepten oogsten uit onze kas. Want tijdens het snoeien en andere praktische werkzaamheden komen natuurlijk weer de wildste ideeën naar boven, want dat doet groen met je. En zo is ook dit een circculair proces en een beteje een circualire kas. Ideën moet je immers uitvoeren in de praktijk en in de praktijk krijg je weer nieuwe ideeën. Helemaal circulair. Moet je er alleen nog een opdrachtgever bij zoeken om het circulaire proces af te ronden.

Nieuwsbrief oktober 2018. Een lintje voor de Brickz.

De NWO aanvraag die NIOO-KNAW heeft ingediend en waarin wij participeren is gehonoreerd. Dat houdt in dat wij ons de komende tijd gaan bezighouden moet onder meer het vraagstuk of Brickz en daarin opgenomen specifieke bacteriën een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van methaan uit bodems? Met name de bodems van veenweidegebieden. De nieuwe PhD kandidaat die hiermee bij NIOO-KNAW aan de slag gaat, is aangenomen. Wij zijn trots op deze samenwerking met NIOO-KNWA en zien binnen dit porject geweldige kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten.

Wij hopen dat de honorering van deze opdracht het begin is van een aantal nieuwe onderzoektrajecten waar wij de afgelopen maanden heel hard aan hebben gewerkt. Zo hebben wij een voorstel ingediend om in Overijssel een keten van Brickz op te zetten waar we gebruik maken van heideplagsel en andere stromen die vrijkomen bij natuurontwikkeling c.q. het aftoppen van de bovenste bodemlaag. Daarnaast hebben wij een voorstel opgesteld om Brickz te gaan ontwikkelen en produceren die asbest afbreken. Daar hebben wij samen met KIWA het afgelopen jaar al veel tijd in gestoken. Dat heeft echter ook veel opgeleverd, want we hebben nu schimmels die asbest afbrekeken. Dat alles vallend binnen het patent dat we hebben voor de Brickz. Het voorstel is gericht op de feitelijke productie van de Micro-Brickz, zoals we deze variant noemen. De alliantie voor het project bestaat uit: Natural Soil Improvement, KIWA, NIOO-KNAW, Grondslag, Kenniscentrum Papier en Karton en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In het veld zijn bij Kwekerij Rendering meer dan 3000 bomen verrijkt met Brickz. De rijen met Brickz zijn gemarkeerd met een lintje. Dat vinden wij uiteraard zeer gepasrt. Dit is grootste toepassing tot op heden. Maar dat zal snel veranderen in de komende weken, want dan gaan de Brickz voor GLK de grond in.  In de kas gaan we binnen het kader van de WBSO een tweede ronde proeven in, waarbij we proeven doen met riviersediment als vervanger van potgrond. Het voorste veld in de kas is nu bezaaid met duizenden potjes met eikels en kastanjes. De bomen die we vorig jaar hebben opgekweekt, gaan een tweede ronde in om verder op te kweken met riviersediment.

Ook de 3D-verkaveling gaat dapper door. Tom Bade heeft op een studiedag van het Kadaster in Zeeland een presentatie gehouden over 3D-ruilverkaveling. Verder is hij druk bezig met de uitgave van de boeken Nat Goud en Rivieren in Bedrijf. Deze laatste loodjes wegen wel het zwaarst.Tenslotte nog een artikel van de hand van Tom inzake de baten van erfgoed, geschreven voor de nieuwsbrief van de stichting Buitenplaatsen, Kastelen en Landgoederen.

https://www.skbl.nl/van-economische-baten-naar-duurzame-financiering/


Nieuwbrief september 2018. Circulaire glastuinbouw in Huissen

In onze eigen kas willen we natuurlijk ook volledig circulair zijn. Zo worden de takken versnipperd ten behoeve van sommige typen Brickz en wordt een ander deel van het groenafval gecomposteerd om uiteindelijk ook weer te worden gebruikt voor Brickz en voor proeven in de kas. Ook het groene afval van onze bomen kwekende buurman nemen wij daarin mee. Niets gaat verloren, alles wordt duurzaam benut.

Dat geldt ook voor de hop waarmee we proeven hebben gedaan. Met brouwerij het Roze Varken uit Huissen hebben we de afspraak gemaakt dat zij de oogst mochten oogsten. Uiteraard in ruil voor wat eindresultaat, waarvoor zich al een aantal van onze relaties heeft gemeld om het gezellig te komen proeven. Dat gaan we ook zeker doen.

Maar niet alleen in de dagelijkse bedrijfsvoering ook in de opdrachten staat de circualire economie centraal. Wat betreft het vormgeven van de circulaire economie hebben wij al enige tijd een opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta om te onderzoeken of rioolwaterzuiveringsslib kan worden aangewend als substraat voorvezelgewassen. De proeven die we met Miscanthus uitvoeren, laten verrassende en hoopvolle resultaten zien. De proef zal dan ook verder worden uitgebreid. UIteraard met andere gewassen, maar vooral gericht op het ontwikkelen van de producten die we op basis van de proeven kunnen gaan introduceren.

Voor een Canadese relatie gaan wij proeven uitvoeren met aarappeltarra als basis voor de Brickz. De klei die vrijkomt bij het wassen wordt namelijk in Canada gezien als een afvalstof die geen andere toepassing kent. Wij zien die mogelijkheden wel en gaan daartoe een aantal proeven doen in de kas.

Kortom, als je een concept bedenkt als de circualire kas bedenkt en daar een mooi boek over schrijft voor LTO Glaskracht, dan moet je dat natuurlijk ook wel zelf in de praktijk brengen. Denken en doen, is ook leuker.

Nieuwsbrief augustus 2018 Triple E en ruilverkaveling

Tom Bade is ooit heel lang geleden in 1988 cum laude afgestudeerd op het onderwerp 'Landinrichting in grote natuurgebieden'. Het betrof de mogelijke toepassing van dit instrument (ruilverkaveling) om eigendoms- en beheersversnippering in natuurgebieden te verminderen. Hij heeft daarover zelfs vanuit miltaire dienst - tussen de marsen en het klaverjasen door - een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het blad Landinrichting. Altijd een fan geweest van het instrument, heeft hij in 2016 hij het nieuwe concept 3D-ruilverkaveling ontwikkeld en daar een boek over schreven voor het Kadaster: 'Ruilverkaveling door een andere bril'.

Momenteel is hij in opdracht van het Kadaster het verlengde van het boek bezig om twee pilots uit de klei te trekken: Oostland (glastuinbouwgebied bij Pijnacker) en Someren (waterberging als leidend thema). Momenteel heeft hij een opdracht van De Hollandse Cirkel om een boek te schrijven over landmeters en ruilverkaveling. De werktitel is 'Het land de maat genomen'. Het boek zal vanuit de ervaringen van deze beroepsgroep de kansen voor ruilverkaveling voor gebiedsontwikkeling inzichtelijk maken. Dat laatste is dringend noodzakellijk want de opgaven die we hebben in het buitengebied worden op geen enkel beleidsdossier gehaald.

Ook heeft hij het Kadaster en redactie van het tijdschrift Landwerk bij elkaar gebracht en gesuggereerd een themanummer Ruilverkaveling op te zetten. Dat idee is opgepakt en dit themanummer is nu uit, waarbij hij ook een atikel heeft geschreven:'Ruilverkaveling in tien misverstanden.' Uiteraard komt ook het concept 3D-ruilverkaveling aan bod.

De komende jaren zullen wij ons stevig inzetten voor het inzetten van dit instrument en werken aan alle nieuwe toepassingen die mogelijk zijn. Uiteraard in de voorhoede, daar wij altijd aan te treffen zijn.

Zie hier de link naar het themanummer:

https://landwerk.nl/tijdschrift/verschenen/tijdschrift-landwerk-juli-2018/

Nieuwsbrief Juli 2018. Natural Soil Improvement werkt samen met NIOO/KNAW

We hadden natuurlijk als een samenwerkingsovereenkomst, maar dan moet dat nog invulling krijgen. Met enige trots kunnen we nu mededelen dat een onderzoek dat van NIOO/KNAW waarin wij met Natural Soil Improvement participeren is gehonoreerd. Maar niet zomaar gehonoreerd, maar als beste. Het gaat om een voorstel voor het NWO domain Applied and Engineering Sciences (TTW) ‘Connecting Innovators’. Het project dat we hebben ingediend heeft als titel "SmartResidue: Evaluating Compost and bio-based residues as methane mitigation strategy creating climate smart agricultural soils. “Putting microbes to work”. Voor Natural Soil Improvement is de deelname hierin vooral van belang wat betreft het verkennen van de mogelijkheden om middels Brickz bij te dragen aan het vastleggen van methaan.

De komende jaren gaan we hiermee aan de slag samen met de afdeling micro-biologie van NIOO/KNAAW. Van beide zijden is vastgesteld dat dit wordt gezien als het begin van een intensieve samenwerking als het gaat om het ontwikkelen van duurzame bodemverbetering. En dat zijn geen loze woorden, maar daarover zullen we binnenkort meer melden in deze nieuwsbrief.

We zitten bovenal volop in het groeiseizoen en dat betekent dat de kas veel aandacht vraagt, zowel wat betreft de groei van gewilde planten als de groei van ongewilde planten. Naast de proeven met de Brickz zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een duurzaam subsstraat als alternatief voor potgrond. Wat we zien is dat de proeven die we doen met eik, Amerikaanse eik, kastanje en wijnranken leiden tot positieve resultaten. Ondertussen kunnen we uit de kleine boomgaard die we hebben al peren en pruimen oogsten. Zo plukken we letterlijk de eerste vruchten van onze Brickz,die we uiteraard gaan verwerken in wat lekkere taarten.De Groene Hof van Gelre is geland en we gaan een ander samen met Geldersch Landschap en Kasteelen verder uitwerken. En samen met het Kadaster gaan we de komende tijd vooral aandacht besteden aan de casus Someren.

Nieuwbrief mei 2018. Onder het groene lampje.

Voor Geldersch Landschap en Kasteelen hebben wij een opdracht om een nieuw werven concept te bedenken dat wordt vastgelegd in een boek ter ere van negentig jaar Geldersch Landschap en Kasteelen. Dat is voor Tom Bade weer druk denken en schrijven onder het groene lampje. Want dat moet weer een mooi conceot worden net als bijvoorbeeld De Levende Tuin, of de Cricualire Kas, of de Veluweroute. De eerste voorzet over de Groene Hof van Gelre leverde in ieder geval al gelijk mooie gesprekken op.

 

Voor waterschap Drents Overijsselse Delta is het onderzoek gestart naar de  toepassing van rioolwaterzuiveringsslib als groeisubstraat in een gesloten systeem. We liggen voorlopig geurig op schema. Deze proef voeren we uit samen met onde meer WUR, Rijkswaterstaat en Kenniscentrum Papier en Karton als begeleiders.

Ondertussen zijn we druk bezig met de productie van de Brickz en dat is een heel logistiek gebeuren ten aanzien van het halen en brengen van de kratten. Zo hebben we ook geleverd aan stadslab de Binckhorst voor de productie van hop.

Met een grote aardappelfabrikant uit Canada zijn we aan het onderzoeken of we een project kunnen starten om de grond die vrijkomt bij het wassen van aardappels kan worden ingezet als bodemverbeteraar c.q. als basis voor een nieuw type Brickz.In de kas doen de Brickz hun nuttige werk, want het baggerlandschap staat in volle bloei. Dat betekent ook veel snoeien en maaien. De laatste vakken worden nu ingevuld voor onderzoek dat we uitvoeren in het kader van de WBSO. Op de web site en Facebookpagina van Triple E zal binnenkort een aantal vlogs worden geplaatst over de kas.

Nieuwsbrief april 2018. Vernieuwende concepten

In de kas lopen we als het gaat om de lente iets voor de op de natuur buiten. In de kas staat onze kleine boomgaard al in bloei en woekert de hop zich als een weg naar boven langs de bamboestokken. Tussen de bloemen en bomen vliegen de vlinders, bijen en hooiwagens rond, achterna gezeten door een kwikstaart. Het kleine ecosysteem, bestaande uit een mozaiek van kleine landschappen, begint dus al aardig vorm te krijgen. UIteraard allemaal op basis van proeven gerelateerd aan bagger, Brickz en mycorrhiza. Hier, op de meest onwaarschijnlijke plaats ergens achteraf in Huissen begint dus ons kleine baggerlandschap vorm te krijgen. Allemaal heel nieuw, en misschien schrijven we dus wel geschiedenis.

In dat geval wordt onze kas ooit wel onderdeel van de Groene Hof van Gelre, een door Tom Bade bedacht concept dat we in de vorm van een essay gaan uitwerken voor Geldersch Landschap en Kasteelen. Dit in het kader van het 90-jarig bestaan van de organisatie.

Minder poëtisch, maar wel vanuit maatschapppelijk zeer noodzakelijk, is dat in opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden van het gebruik van rioolwaterzuiveringsslib als groeimedium voor vezelgewassen.Voor Geldersch Landschap en Kastellen zijn we ondertussen druk bezig met de productie van de Brickz. En als we daarmee klaar zijn, kunnen we gelijk door met de productie voor boomkwekerij Rendering.

Ook zijn we druk bezig om de ruilverkaveling toe te passen op de glastuinbouw. Een van de zijpaden die we daarbij moesten bewandelen, is dat de Wet- Inrichting Landelijk Gebied onder de Crisis- en Herstelwet moest vallen. Kadaster. LTO Glaskracht en Triple E werken daar hard aan. Brieven aan de betrokken ministers, gevolgd door Kamervragen zorgen er voor dat een en ander in de juiste richting gaat.

Van het boek 'Ruilverkaveling door een andere bril' is dan ook een tweede druk verschenen, want het begont steeds duidelijker te worden dat we als gevolg van dit boek en de daaruit voortvloeiende activiteiten aan de vooravond staan van een nieuwe generatie ruilverkavelingen.

En daarmee doet Triple E haar reputatie als bron van vernieuwende concepten  nog steeds eer aan. Ook kunnen we nu alvast verklappen dat er nog mee aan komen. Maar dat zal wel duidelijk worden in devolgende nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief maart 2018. Tonnen en kuubs en de Veluweroute.

Het voorjaar breekt aan en in de kas draait alles om het in de grond brengen van het plantmateriaal ten behoeve van de proeven. Hop, druiven, diverse boomsoorten, een kleine boomgaard en grote hoeveelheden Miscanthus voor de proeven die we doen met Miscancel. In de kas ontwikkelen we zelfs een klein bosecosysteem om te kijken hoe de bodem zich hier ontwikkelt en of wie hieruit  onze eigen schimmels kunnen oogsten.

De productie van Brickz gaat strak door. We hebben (wederom) geleverd aan VanTosse voor de productie van hop. Maar nu ook aan de Binckhorst in Den Haag, waar eveneens hop wordt geteeld.  Dit alles naar aanleiding van een presentatie van Tom Bade over Brickz voor het Platform Nederlandse Hoptelers. De volgende lading voor GLK ligt ook al weer klaar, want zal ergens dit voorjaar voor een laanbeplanting op de Dellen worden gebruikt. Nieuw is wel dat wij met de opkomst van de Brickz moeten leren denken in tonnen, kuubs en vierkane meters en dat valt niet altijd mee als je daar niet mee bent opgegroeid.

Kijk op onze Facebookpagina voor de foto's van het aanbrengen van de Brickz bij onze klanten.

https://www.facebook.com/tripleee.nl/

Met het Kenniscentrum Papier en Karton, Miscancel, papierfabriek Schut en  Rhine Tech gaan we een keten opzetten waarbij miscanthus wordt geteeld en geraffineerd om onder meer lignine te destilleren en vezels voor de papierindustrie te leveren. Daarbij richten wij ons op de creatie van Brickz ten behoeve van de teelt van miscanthus op basis van de resten van het productieproces. Helemaal circulair dus.

Ondertussen zijn wij ook druk bezig met de opdracht van het Kadaster om de ruilverkaveling een impuls te geven in de vorm van twee pilots in het Oostland en Someren.  Dat is een uitermate complexe opgave, die naast veel kennis van zaken en  een goede procesarchitectuur ook veel overtuigingskracht vergt.

Met een groep kleine natuurbeschermingsorganisaties zijn we aan het onderzoeken hoe we de Veluweroute (naar een boek van Tom Bade genaamd 'Van Betuweroute tot Veluweroute') weer een impuls kunnen geven.

Voorwaarts Mars was al in het Duits en is nu ook in het Engels vertaald. Het is daarmee hét visitekaartje van LTO Glaskracht geworden en daarmee ook voor de Nederlandse glastuinbouw. Het is dan ook niet voor niets dat LTO Glaskracht en het Kadaster samenwerken als het gaat om de 3D-ruilverkavelingen.

Nieuwsbrief Maart 2018. Ministers en oud-ministers dol op onze producten.

Onze boeken en ideeën zijn op het hoogste bestuurlijke niveau geland: het niveau van ministers en oud-ministers.

Het boek Voorwaarts Mars dat wij voor LTO Glaskracht hebben geschreven, is een nieuwe fase ingegaan: het is vertaald in het Duits en Engels. Daarmee zijn we nog niet op Mars aangeland, maar zijn we al wel de grens overgestoken. Het geeft vooral ook aan hoe het verhaal over de toekomst voor de glastuinbouw dat wij hebben geschreven landt in binnen- en buitenland. Het is het visitekaartje van LTO Glaskracht dat inmiddels op de Grüne Woche door de voorzitter Jacques van der Tak is overhandigd aan de Duitse minister van landbouw. Maar ook onze eigen minister Schouten heeft het boek uiteraard mogen ontvangen.

Het boek 'Ruilverkaveling door een andere bril' dat wij voor het Kadaster hebben geschreven gaat inmiddels vanwege de geweldige belangstelling in de herdruk. Want ook het concept van de 3D-verkaveling dat wij hebben bedacht/ontwikkeld voor het Kadaster begint in het land te landen. De komende jaren zullen we op meerdere plaatsen de 3D-verkaveling in de praktijk gaan brengen.

Wij hebben het Kadaster en LTO Glaskracht met elkaar in contact gebracht. In opdracht van het Kadaster zijn we nu - samen met LTO Glaskracht - twee pilots uit de klei aan het trekken in Someren het Oostland. Maar nieuwe pilots dienen zich inmiddels ook aan.

Het boek over 3D-verkavelen is overigen ook overhandigd aan oud-minister Kees Veerman. Die gaf aan dat dit concept precies is wat de glastuinbouwsector nodig heeft om de zo gewenste herstructurering vorm te geven.

Bedenken en uitvoeren: we kunnen het allebei. Bijgaande een link naar een mooie lezingencyclus die is opgezet naar aanleiding van het boek.

http://www.centre-for-sustainability.nl/agenda/2018-01-19-greenport-hub-lectures-mission-to-mars

http://www.groentennieuws.nl/artikel/162897/Voorwaarts-Mars-de-circulaire-kas-als-kans-voor-de-toekomst

Het boek 'Het zwarte goud' over bagger als kans dat we met Blkvld uitgeven (zie. www. Blkvld.nl). Verder is Tom Bade bezig met een boek over de verduurzaming van de papierindustrie dat we samen met het Kenniscentrum Papier en Karton en Blkvld gaan uitgeven.

En doet Triple E dan niets meer in de natuurbescherming? Jazeker wel, maar daar komen we in een volgende nieuwsbrief graag op terug. Ondertussen zult het nog even moeten doen met een column van Tom Bade bij Vroege Vogels.

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/tom-bade


Nieuwsbrief januari 2018. Vroege Vogels

De afgelopen jaren, maar vooral de afgelopen twee jaar, hebben wij op een heel prettige manier samengewerkt met Vroege Vogels. Vroege Vogels is natuurlijk meer dan een radio- en televisieprogramma: het is een monument. Het is eigenlijk een onmisbaar onderdeel geworden van de groene institutionalisering van ons land. Hier kan iedere burger zijn of haar waarnemingen en anekdotes kwijt. Hier kunnen wetenschappers interessante onderzoeksresultaten aan een breed publiek kenbaar maken. Hier vinden de natuurbeschermingsorganisaties een platform om het gedachtengoed te verspreiden en (dat is onvermijdelijk) hierover met elkaar in discussie gaan. Bijgaande de bijdragen die Tom Bade de afgelopen tijd heeft geleverd aan het programma:

https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/440679-tom-bade-verzekerd-van-bos

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/van-berm-tot-bladzijde

https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/395278-tom-bade-oostvaarderspark

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/tom-bade-overstekend-wild-webcolumn

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/de-staat-van-de-natuurbescherming

https://vroegevogels.bnnvara.nl/media/15460

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/biomassaliteit

Meer goed nieuws zo aan het begin van het jaar. Het boek 'Voorwaarts Mars' dat we hebben geschreven voor LTO Glaskracht wordt in het Duits vertaald. De passende titel zal zeker bijdragen aan het succes bij onze Oosterburen.

Verder gaat LTO Glaskracht als uitvloeisel van het boek samenwerken met de TU Delft in een cyclus van lezingen over reizen naar Mars en de relatie met glastuinbouw. Zie ook:

https://www-eventbrite-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.eventbrite.co.uk/e/greenport-hub-lectures-mission-to-mars-tickets-41492611518/amp

Dus net zoals het leven uit het niets ontstaat, ontstaat er in een bovenkamer (in dit geval een bovenkamer in een kelder) een concept als 'de circulaire kas', dat zich evolueert zich tot een boek en dat evolueert zich tot een lezingencyclus. En we weten natuurlijk nu al dat daar nog veel moois aan prachtige nieuwe producten uit zal voortevolueren.

Zo evolueert zich uit het concept 3D-verkavelen dat we hebben vastgelegd in een moi boek boek zich tot een aantal mooie allianties voor pilots in gebieden waar we aan de slag gaan met het concept. Dit in opdracht van het Kadaster. De reacties uit het veld zijn alleen maar positief, vooral vanuit het besef dat op dit moment in het buitengebied geen sprake is van enige dynamiek die leidt tot het realiseren van doelen en verebetering van de kwaliteit. Noch op het gebied van water, noch op het gebied van saneren van kassen, noch op het gebied van naturontwikkeling, noch op het gebied van betere percelen voor de agrariërs, etc.. etc.

We houden u op de hoogte.

Voor ons was 2017 een jaar van grote vooruitgang en mooie doobraken. Wij gaan het nieuwe jaar vol vertrouwen in en hopen samen met onze partners en opdrachtgevers te werken aan innovatieve producten en concepten om de noodzakelijke vergroening van de samenleving verder vorm te geven. Van onze zijde doen we dat met thema's als Iconische Natuurbescherming, 3D-verkaveling, Circulaire Glastuinbouw en natuurlijk landschapsveilingen en Brickz. We zullen nieuwe allianties bouwen, prachtige verhalen schrijven, veel Brickz produceren en onze kas verder ontwikkelen tot een groot baggerecosysteem. Bijgaande in ieder geval alvast als sneak preview een interview over het 'baggerboek' dat we gaan uitgeven. https://issuu.com/blkvlduitgeverspublishers/docs/inzicht_17_18issuu

Wij wensen alle onze relaties een geweldig 2018 toe.


Nieuwsbrief december 2017. Nieuwe dimensies

De afgelopen maand hebben we Waterwegen en Zeekanaal ondersteund met het indienen van een aanvraag voor het PIO-programma. Dat is gelukt, met een goed zicht op een positief resultaat. Van een positief resultaat was ook sprake bij de landschapsveiling die we de afgelopen maand voor GLK hebben uitgevoerd. Met meer dan 30.000 Euro aan biedingen was het weer een geslaagde bijeenkomst.

In de kas doen zich wel heel onverwachte ontwikkelingen voor. Aan de ene kant staan de bomen in herfstkleuren, of soms zelfs al zonder blad. Maar aan de andere kant komen kastanjes die we in oktober hebben geplant al uit. Seizoenen verlopen in een kas duidelijk anders. Kijk op de Facebookpagina van Triple E voor de beelden en de voortgang.

Op de landerij VanTosse hadden ze wel wat directer te maken met de seizoenen, maar uiteindelijk is de tweede lading Brickz die we hebben geleverd toch de grond in gegaan, en wel voor hop en cranberry's. Ook voor het voorjaar bestaat de wens om een flinke hoeveelheid Brickz aan te brengen op de landerij.

We hebben een nieuwe opdracht voor het Kadaster om een tweetal pilots te starten voor 3D-verkaveling. Wij moeten de allianties bouwen die zich hier achter gaan stellen. Daarbij werken we ook weer samen met onze opdrachtgever LTO-Glaskracht, in die zin dat we ook een pilot gaan draaien voor de glastuinbouw. Na het boek Voorwaarts Mars, gaan we voor een nieuwe doorbraak in de glastuinbouw, maar dit keer wat betreft de herinrichting van glastuinbouwlocsaties. De tweede pilot draaien we met Waterschap Aan en Maas en gaat over waterberging.


Nieuwsbrief november 2017. Dead lines.

Het werk van een consultant is natuurlijk altijd druk, druk, druk. Maar in de die drukte zitten toch ook weer wat peak perioden. De eerste periode is juni, als alles af moet voor de vakantie. En de tweede periode is november/december als alles afmoet voor het einde van het jaar. Voor het einde van 2017 moeten wij onze opdracht voor de provincie Brabant afronden voor de toepassing van Brickz op de Maashorst. Van Landerij VanTosse hebben wij in ieder geval alvast een mooie schriftelijke referentie gekregen voor de toepassing van de Brickz in de landbouw in het algemeen en voor hop in het bijzonder. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Ook zijn we druk voor de landschapsveiling die we organiseren voor Geldersch Landschap en Kasteelen op 24 november. Voor een gezamenlijke proef die wij doen met op maat gemaakte Brickz voor een laanbeplanting op landgoed de Dellen zijn we ook al aan het produceren, zodat we daadwerkelijke kunnen leveren wanneer dat nodig is. Voor de kerst willen wij dit rond hebben. In totaal hebben we nu al 10 ton Brickz geproduceerd. Daarbij worden we wel geholpen door de kas, want die heeft toch een verrassend lang groeiseizoen en een prettig productieklimaat in wat koudere perioden.

Voor Waterwegen en Zeekanaal hebben we een aanvullende opdracht gekregen om hen in de maand november te ondersteunen bij het verwerven van een PIO-bijdrage voor het project Bermstroom. Met een korte doorlooptijd en een strakke planning, want 2 december is de deadline.

We zijn bezig met de opmaak van het boek over bagger dat de nieuwe naam 'Nat goud'  heeft gekregen. Auteurs zijn Peter Paul Witsen en Tom Bade. Dat doen we samen met BLKVLD uitgeverij: Lonneke Beukenholdt en Jolanda Bos. Dat is zeer inspirerend en het wordt dan ook een prachtig boek. Kijk ook op: https://www.blikvelduitgevers.nl/

Tweede nieuwsbrief oktober 2017. Alles de grond in

Oktober is de maand waarin we heel druk zijn in de kas, want het is plantseizoen. In het kader van de WBSO zijn we bezig met het opzetten van proeven die zich richten op de wijze waarop en de mate waarin mycorrhiza verontreinigingen in slib neutraliseren en de mogelijke effecten op de planten. Voor de provincie Brabant zijn we in de afrondende fase van het onderzoek naar de toepassing van Brickz in de landbouw. In deze laatste fase hebben we nog eens drie ton Brickz geproduceerd die voor zowel Landerij VanTosse als de Bosgroep Zuid. Voor GLK zijn we de proeven aan het klaarzetten die zich richten op het ontwerpen van Brickz voor landgoed de Dellen, waarbij we gebruik maken van mycorrhiza van het landgoed zelf. En de Brickz met de gries hebben geleid tot een geweldige groei van de druiven in de kas. Wie weet hebben we volgend jaar wel wijn op basis van Brickz.

Met uitgeverij BLKVLD wordt een plan van aanpak opgesteld voor de uitgave van het boek 'Nederland baggerland' dat Tom Bade met Peter Paul Witsen heeft geschreven. 'Dalen in de delta', het boek over bodemdaling en natuurbescherming is ook af.

Simone Blok is druk bezig met de veiling voor GLK en het project Bermstroom in Vlaanderen loopt ook gestaag door. Daarbij is de belangrijke technologische uitdaging waar we voor staan om het bermgras via de technologie van NewFoss in te zetten als grondstof voor hoogwaardig grafisch papier. Tom Bade heeft binnen dit kader recent een lezing gegeven voor de medewerkers van de Vlaamse provincies die zich bezighouden met het beheer van bermen en slootranden.

Het boek 'Voorwaarts Mars' dat Tom Bade heeft geschreven voor LTO Glaskracht heeft veel impact  gehad. Bijgaande een link naar een fimplje dat hierover is gemaakt, alsmede enige links naar interessante artikelen over het boek.

https://vimeo.com/233657742

http://www.groentennieuws.nl/artikel/162897/Voorwaarts-Mars-de-circulaire-kas-als-kans-voor-de-toekomst

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/09/14/lto-glaskracht-schetst-weg-naar-circulaire-kas

Nieuwsbrief oktober 2017

Het zal nu al weer twintig jaar geleden zijn dat wij binnen KPMG een kleine groep consultants vormden die zich 'de zwervers' noemden.  Binnen KPMG hadden we geen vaste werkplek wij werkten in kantoren in Den Haag, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, of waar dan ook. Daarnaast waren we niet echt direct te vangen binnen onze eigen business units en werkten vooral in talloze dwarsverbanden met verschillende disciplines aan projecten. Wij zwierven, ondanks onze strakke pakken, als Swiebertjes door de organisatie.

Maar bovenal waren wij de mening toegedaan dat alle consultants beroepshalve echte zwervers zijn, en moeten zijn. We zwerven immers langs de wegen van klant naar klant. Een consultant is een passant. Dat is vaak wel eenzaam, omdat je altijd een de buitenstaander blijft. Maar vanuit optiek van de professie is het altijd goed om de buitenstaander te zijn. Dat leidt tot een frisse onafhankelijk blik, en dat wordt gewaardeerd.

Het mooie van het vak is dat je op veel plaatsen komt en ook veel leuke mensen ontmoet. En dat worden er in de loop der jaren steeds meer. Zoals voor één van de laatste opdrachten die mij langs LTO Glaskracht bracht. Om een lang verhaal kort te maken: er moest een bindend concept komen voor het beleid van de organisatie voor de komende jaren dat mooi moest worden verwoord. Dat is de circulaire kas en de circulaire glastuinbouw geworden. Aan de hand van gesprekken met de medewerkers en vooral ook de tuinders heeft dat geleid tot een spectaculaire mooi boek, met een prachtig verhaal.

LTO Glaskracht heeft met het boek een mooi verhaal, met voldoende haakjes om de komende jaren diverse duurzaamheidstrajecten in gang te zetten. En misschien zelfs om het boek te vertalen en zo de Nederlandse glastuinbouw ook internationaal nog beter te positioneren.  Het boek heet 'Voorwaarts Mars', dat heeft te maken met het vooruitgangsdenken dat zo kenmerkend is voor de sector. Maar het heeft te maken met de innovatieve opgaven die gepaard gaan met voedsel verbouwen op Mars en die een prachtige duurzaamheidsagenda voor de komende jaren genereren.

Het werk is af. De consultant, hij kijkt tevreden toe en zwerft verder. In dit geval onder meer naar Vlaanderen waar in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal aan het sluiten van een deal voor de inzet van bermgras in de papierindustrie: het project 'Bermstroom'. Niet geheel toevallig leidden zijn omzwervingen vandaag tot de aanzet van een nieuw boek voor een nieuwe opdrachtgever. Maar daarover laten meer.

Stap voor stap gaat de reis verder, met de nieuwe energie van een goed verhaal, mooi boek en een tevreden klant. 'Voorwaarts mars.'

Tom Bade,  14 september, 2017Nieuwsbrief september 2017. Glas, gras en gas.

Terugkijken is natuurlijk altijd prettig als je je wilt laven in mooie herinneringen en nuttig als je wilt leren uit het verleden. Toch is het gemiddeld beter om naar de toekomst te kijken en deze met enthousiasme te begroeten. 'Voorwaarts mars', dat zou het motto wat vaker moeten zijn. Het is niet geheel toevallig bijna de titel van het boek dat Tom Bade heeft geschreven voor LTO Glaskracht Nederland en dat in september zal verschijnen. De titel van het boek is 'Voorwaarts Mars', maar de oorzaak van deze 'verschrijving' zal de lezer snel duidelijk worden. Het boek gaat over de toekomst van één van de meest innovatieve sectoren van de Nederlandse economie: de glastuinbouw.

Het meeste tijd in de maand september zullen we besteden aan onze opdracht voor Waterwegen en Zeekanaal, genaamd 'Bermstroom'. Net als bij 'Van Berm tot Bladzijde' gaan we de komende vier weken met zo'n vijftien partijen werken aan een intentieverklaring. Dat is een zeer complexe opdracht, waarbij deze ook nog eens onder tijdsdruk staat. De deal die we hier gaan sluiten is wederom een grote doorbraak op het gebied van de biobased economy, want de contouren zijn dat het om 200.000 ton bermgras op jaarbasis moet gaan, alsmede het hergebruik van bepaalde reststromen uit de papierindustrie en natuurlijk moeten we de transitie van afval naar grondstof maken. To zal alle sessies voorzitten en een ander in goede banen leiden. We werken overiegens nauw samen met Rijkswaterstaat en Drents Overijsselse Delta, die actief hun ervaring inbrengen.

Het nieuwe boek dat Tom Bade met Peter Paul Witsen heeft geschreven is afgerond en we zijn in gesprek met een uitgever.

De werkzaamheden van Simone Blok voor het herinneringsbos voor MH17 lopen ten einde. Het bos is samen met het monument geopend door het koninklijk echtpaar. Zie ook:

https://www.ad.nl/politiek/koningspaar-opent-mh17-monument-tijdens-indrukwekkende-ceremonie~ac1e6fca/

Donaties zijn overigens nog steeds welkom. Kijk daarvoor op:

http://www.monumentmh17.nl/

Simone zal zich de komende maanden vooral richten op de landschapsveiling die wij in november organiseren voor Geldersch Landschap en Kasteelen. Daarnaast gaat zij aan de slag met een aantal debatten dat wij organiseren rond het boek 'De staat van de natuurbescherming' van Tom Bade.

In de kas gaan we de herfst in en deze periode zal worden gekenmerkt door een forse inrichtingsslag, waarbij we gaan proberen de afzonderlijke proeven te laten samengaan met een mooie inrichting. In het kader van de proeven die wij doen voor de provincie Brabant en Geldersch Landschap en Kasteelen zal weer een fors aantal Brickz moeten worden geproduceerd.

Samen met het Kadaster zijn wij de mogelijkheden aan het onderzoeken voor pilots op het gebied van 3D-verkaveling.

Al met al gaan we goed vooruit. Voorwaarts mars en gas geven!

Nieuwsbrief augustus 2017. Triple E in alle staten

Inmiddels is  'De staat van de natuurbescherming' verschenen. Dat heeft onder meer geleid tot een optreden van Tom Bade in Vroege Vogels. Hieronder staat de link:

https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/de-staat-van-de-natuurbescherming

De staat van de natuurbescherming is het eerste deel van een trilogie waarin Tom Bade schrijft over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland. Tom is inmiddels bezig om samen met Dolf de Groot van de WUR te werken aan het tweede deel van de trilogie, genaamd 'De natuur verdient beter'. Daarin zal het vooral gaan over de baten van natuur en landschap en de (nieuwe) financiering van het beheer. Deel drie is overigens op hoofdlijnen ook al af. De titel is 'Dalen in de delta' en gaat over de wijze waarop wij de natuurbescherming zouden moeten organiseren vooral ook gezien bepaalde grootschalige maatschappelijke opgaven waar ons land voor staat (zoals bodemdaling).

Momenteel is Tom nog steeds hard aan het werk aan het boek voor LTO Glaskracht over 'de circulaire kas' dat in september verschijnt. Met Peter Paul Witsen (zie: https://www.westerlengte.nl/)  heeft Tom een boek geschreven over bagger, waarvoor wij binnenkort met een uitgever in gesprek gaan.

Het project Bermstroom dat wij in Vlaanderen uitvoeren voor Waterwegen en Zeekanaal is een nieuwe fase ingegaan. We gaan de komende weken hard werken aan een gezamenlijke intentieverklaring, waarbij naast een tiental overheden en maatschappelijke organisaties (provincies, gemeenten, Natuurpunt, e.d.) ook twee grote papierproducenten betrokken zijn (Sappi en Stora Enzo), en uiteraard NewFoss uit Uden. Dit is een alliantie die ongekend is in zijn omvang. De ambitie is om in oktober een gezamenlijke handtekening te zetten onder deze intentieverklaring. Daarmee wordt ook in Vlaanderen een transitie ingezet waarbij bermgras  daadwerkelijk een grondstof wordt.

De werkzaamheden voor het monument MH17 die zij heeft uitgevoerd, lopen langzaam ten einde nu het bos is aangelegd. Simone werkt nu druk aan de veiling die we voor en met Geldersch Landschap en Kasteelen gaan organiseren in november.

De zomer is ook in andere opzichten een ongekend drukke periode. Vooral in de kas moeten we schoffelen dat het een lieve lust is om onze proeven met de Brickz goed te laten verlopen. Voor de opdracht die we voor de provincie Brabant hebben, moeten we een tweede ronde Brickz produceren en daar zullen we in augustus en september ook  druk mee bezig zijn.

Tweede nieuwsbrief juli 2017

Op 24 juli verschijnt het  boek van Tom Bade  'De staat van de natuurbescherming', uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. In het boek wordt gepleit voor een nieuw maatschappelijk contract tussen staat, burger en natuurbescherming, waarbij ook het nieuw concept 'iconische natuurbescherming' centraal staat.

Het boek is het eerste deel van een trilogie over de toekomst van de Nederlandse natuurbescherming. Het tweede deel 'De natuur verdient beter' zal  handelen over de baten van natuur en landschap en hoe deze kunnen worden aangewend voor de financiering van duurzaam natuurbeheer. Het derde deel 'Dalen in de delta' gaat over hoe natuur kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en in het westen van het land in het bijzonder. Ook bevat het wat nieuwe voorstellen voor de wijze waarop natuurbescherming  in Nederland is georganiseerd.

'De staat van de natuurbescherming' was niet tot stand gekomen zonder de inhoudelijke ondersteuning van Eric van der Bilt (oud-directeur van het Stichting het Drentse Landschap), Chris Kalden (oud-directeur van Staatsbosbeheer) en Jules Iding (oud-gedeputeerde van de provincie Brabant). Vrije geesten en diepe denkers.

'De staat van de natuurbescherming' was ook niet tot stand gekomen zonder de ondersteuning van Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, stichting het Drentse Landschap en bovenal K3 Delta.

De komende maanden zal samen met de KNNV Uitgeverij een plan worden opgesteld om met  Tom Bade en zijn 'begeleiders' langs een aantal debatcentra te trekken om zo het gedachtengoed uit het boek nog meer onder de mensen te brengen en te verrijken.

Kijk op:
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/binnenkort/0/155114

of op:
http://www.ako.nl/product/9789050116329/de-staat-van-de-natuurbescherming-tom-bade/

Nieuwsbrief juli 2017

Een nieuwe opdracht voor LTO Glaskracht moet uitmonden in een boek over de toekomst van de glastuinbouw dat op 14 september wordt gepresenteerd bij het afscheid van de huidige voorzitter Nico van Ruiten en het aantreden van de nieuwe voorzitter Sjaak van der Tak. Het boek  schrijven in zes weken tijd en ongeveer 35 tot 40 mensen interviewen is een leuke opgave voor Tom Bade. In het boek zal het concept van de circulaire kas centraal staan. Concept is door Triple E bedacht en zal verder worden uitgewerkt via een hele mooie verhaallijn.

K3 Delta hebben wij  de afgelopen weken ondersteund bij het schrijven van een aantal teksten ten behoeve van de communicatie. En onze business case voor de wijnbouw leidt mogelijk tot samenwerking met de wijnbouwsector en leveranciers van riviersediment . Wij zijn bezig deze alliantie te smeden.

Voor de opdracht die wij voor de provvicie Brabant uitvoeren om Brickz toe te passen in de bosbouw en landbouw zijn we in de fase van de monitoring aanbeland en dat houdt in dat we weer het veld in/op moeten. Dat in aanvulling op  het werk in de kas dat momenteel vooral in het teken staat van het beheersen van de ongebreidelde groei aan kruiden die gepaard gaat met productie in de kas.

Voor de landschapsveuling van het Veluwefonds is vastgesteld dat deze volgend jaar wederom op dezelfde wijze zal plaatsvinden en we kijken op welke wijze Triple E en het Veluwefonds ook op andere terreinen kunnen gaan samenwerken.
Tenslotte heeft Tom Bade in juni nog een presentatie gehouden in het Gooi over de relatie tussen natuur en economie in het algemeen en binnen het Gooi in het bijzonder.

Nieuwsbrief juni 2017. Boeken en Brickz

Op 18 mei is op de relatie dag van de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster. Het boek heet 'Ruilverkaveling door een andere bril' en gaat over een door Tom Bade bedacht en uitgewerkt concept: 3D-verkaveling. Samen met het Kadaster zijn we nu in gesprek over het verder uitrollen van het concept.

De komende weken zal ook het boek 'De staat van de natuurbescherming' verschijnen en we hebben ook een nieuwe opdracht om een boek te schrijven over de toekomst van de glastuinbouw, waarvoor we ook een nieuw concept hebben 'bedacht'. Dit zal uitkomen in september en we zullen hier de komende tijd nader over berichten.

Simone Blok richt zich na de drukte van de veiling voor het Veluwefonds (waar we wederom een bedrag van 14.000 Euro ophaalden) op de nieuwe veiling van het Geldersch Landschap en Kasteelen en het werk dat wij doen voor het herinneringsbos voor de slachtoffers van de vliegramp met MH17.

De stagiaire die we samen met van den Herik in dienst hebben - Joost Huybregts - werkt aan een business case voor de Brickz in de wijnbouw, zowel in binnen- als in buitenland. Dat gaat zeer voorspoedig, maar wat ook belangrijk is, is dat we de business case voor een groot deel ook direct van toepassing is op andere sectoren.

In de kas waren we twee weken druk bezig met het bestrijden van de witte vlieg die via een buurman binnenkwam. Maar dat is allemaal onder controle en nu kunnen we ons weer volledig richten op de productie van de Brickz en het onderzoek.

Nieuwsbrief mei 2017. Nieuwe wegen

Mei is de maand van het nieuwe leven. Dat geldt ook voor Triple E. Na 7 jaar hebben wij besloten ons kantoor op de Oude Kraan te saneren en een andere weg in te slaan. Het einde van een tijdperk. Maar het was nodig. Want niet alleen werd de bezetting steeds minder door opdrachten veraf en detacheringen, maar bovenal moeten we constateren dat Triple E zich (zoals bedoeld) ontwikkelt tot een ander type bedrijf.

Als het gaat om productiemiddelen dan heeft het voor ons op dit moment namelijk een hogere prioriteit om te investeren in mensen en materieel gerelateerd aan met name de productie van Brick, dan in een kantoor. Daarbij ligt de focus nu op het investeren in de onderzoekslocatie c.q. kleinschalige productie in de kas te Huissen en op termijn grotere schaal op één of meerdere locaties, waar dan ook een kantoor aan zal zijn gekoppeld.

Wij blijven bereikbaar via mail en postbus en het bezoek kunnen wij voorlopig in de kas ontvangen, daar dit veelal toch is gerelateerd aan de Brickz.

Het onderzoek in Huissen is uitgebreid naar reiniging van slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties met behulp van mycorrhiza. Ook zijn we nu op grote schaal bomen aan het planten met diverse Brickz, alsmede wijnranken, zodat de kas langzaam maar zeker in één grote groene oase verandert. Dit in het kader van de WBSO. Belangrijk is ook te vermelden dat we bezig zijn het patent uit te breiden naar een Europees patent.

Ondertussen werken wij ook buiten de kas druk door aan de verdere uitrol van de Brickz. Met GLK hebben wij afspraken gemaakt om volgend jaar op de Dellen een groot aantal laanbomen te gaan voorzien van Brickz. Dat is een mooie uitbreiding van onze samenwerking, die ook weer tot uitdrukking komt in de gezamenlijke landschapsveiling die wij in november organiseren.

Nieuwsbrief april 2017. Gras en veilingen

De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het bouwen van een keten voor grasachtige biomassa in Vlaanderen: een opdracht die wij uitvoeren voor Waterwegen en Zeekanaal. Het ziet er naar uit dat ook deze Vlaamse variant van ons project Van Berm tot Bladzijde gaat slagen, want Tom Bade heeft inmiddels gesproken met de leveranciers van bermgras (met name de overheden) en papierfabrieken en van beide kanten zijn de reacties positief. Mogelijk dat we zelfs wat nieuwe elementen kunnen toevoegen aan het project.

Simone Blok is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de grote Veluweveiling van 31 mei. Het programma van deze veiling is bepaald uitnodigend. Het thema is de papierindustrie op de Veluwe. Arie Hooijmeijer van het Kenniscentrum Papier en Karton zal een lezing houden. Daarnaast zal gedeputeerde Jan Jacob van Dijk in het kader van de erkende Veluwse streekproducten een aantal certificaten uitreiken en ook een korte presentatie verzorgen. Voor de vroege vogels onder de bezoekers is er een mooie beekwandeling. Heeft u interesse om te komen, kijk op: https://www.veluwefonds.nl/voor-wie-van-de-veluwe-houdt-veluwediner-met-landschapsveiling-op-31-mei-2017/

Samen met van den Herik begeleiden wij een nieuwe stagiaire. Joost Huybregts werkt voor ons een business case uit op het gebied van Brickz voor de wijnbouw, met daarbij ook extra aandacht voor alle logistieke vraagstukken. Dat laatste is belangrijk, want dat houdt in dat wij deze kennis ook kunnen toepassen op andere business cases waarbij we Brickz moeten transporten.
Voor onze partner Micosat voeren wij weer opdrachten uit om de mycorrhisatie van wortels vast te stellen en daarmee de boeren te voorzien van adequate informatie over de toepassing en werking van de producten van Micosat. Kijk op de site van Micosat voor informatie over hun producten: http://www.micosat.nl/nl/home/

Het boek dat Tom Bade heeft geschreven voor het Kadaster worden gepresenteerd op de 'Dag van de Ruimte' die door het Kadaster wordt georganiseerd op 18 mei. Het boek heet 'Ruilverkaveling door een andere bril' en zal na deze datum beschikbaar zijn.

Nieuwsbrief maart 2017. Bier voor Brickz en andere nieuwe activiteiten.

Het voorjaar vieren wij door vooral in de kas te beginnen met de nieuwe ronde proeven. Natuurlijk werken wij aan een aantal innovaties dat wij in het kader van de WBSO gaan uitvoeren, allemaal gericht op de afbraak van verontreinigingen door middel van mycorrhiza. Dat doen wij ook voor Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. En een private partij heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de relatie tussen een specifieke bodemverbeteraar en mycorrhiza.

Omdat in het plantseizoen ook veel Brickz mee de grond in moeten is het erg druk qua productie van Brickz voor de pilots c.q. opdrachten die we hebben. Bij onze partner K3 Delta hebben wij daarom de eerste lading van 20 kuub sediment opgehaald die wordt gebruikt als basis materiaal voor de productie. Samen met een gelijke hoeveelheid potgrond kunnen we voorlopig vooruit qua productie. De samenwerking met K3 Delta zal de komende maanden verder worden verdiept.

In het veld zullen de Brickz de komende maanden niet alleen worden toegepast in de bosbouw en de bomenteelt, maar we zijn ook bezig met rogge, cranberry's en .....hop Daarmee was direct het concept 'Brickz voor Bier' geboren, een project waar velen zich op verheugen. De monitoring zal zich dan ook uitstrekken tot en met de oplevering van het eindproduct, dat ook op smaak zal worden getest. of op sporen van Brickz. 'Bier met de wilde frisheid van actieve schimmels', wij zien het al helemaal voor ons.

Ook zullen de komende weken speciale Brickz met kruidenrijk mengsel worden gemaakt voor de eerste pilots gericht op kruidenrijke bermen. Wij zijn dol op kruidenrijke bermen, want het maaisel kan dan weer goed worden gebruikt in de papierindustrie. En zo komt alles wat wij doen samen, want ook onze opdracht voor Waterwegen en Zeekanaal inzake bermgras vordert gestaag.

Op 31 mei hebben wij de Veluweveiling en Simone is ook al druk bezig met de veiling die wij voor Geldersch Landschap en Kasteelen gaan uitvoeren. Dit jaar organiseren wij geen veiling voor de Globe Guards. Met het nieuwe bestuur konden wij helaas niet die chemie bereiken die we met het voorgaande bestuur wel hadden en die nodig is om een dergelijke veiling wat ons betreft tot een succes te maken. Daarop hebben wij ons teruggetrokken. All things must pass. Wij wensen de Globe Guards uiteraard wel succes met de veiling.

Nieuwsbrief februari 2017. Vroege Vogels, wijn en heel veel Brickz.

In totaal  heeft Tom Bade het afgelopen half jaar drie keer opgetreden in Vroege Vogels.

Het eerste optreden had betrekking op het concept van Berm tot Bladzijde dat Triple E heeft uitgewerkt voor Rijkswaterstaat. Het concept heeft betrekking op het gebruik van bermgras in de papierindustrie, waardoor voor het materiaal in de toekomst geen stortkosten meer hoeven te worden betaald en voor overheden een grote besparing kan worden ingeboekt. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/van-berm-tot-bladzijde

Het tweede optreden betrof een luchtige tekst op Facebook over de mogelijke oprichting van Vossenbescherming Nederland gericht op bescherming van predatie en als kritisch geluid tegen het weidevogelbeheer dat in toenemende mate in het nadeel van de vos (maar ook andere predatoren) uitpakt. Het idee kreeg echter een serieuze wending als gevolg van de vele positieve reacties. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/bescherm-de-vos

Het derde optreden betrof een column over de Oostvaardersplassen en het gevaar dat ecologische/wetenschappelijke kennis in de toekomst geen rol meer speelt in het beheer van natuurgebieden, maar wordt vervangen door politieke belangen. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/column-tom-bade

Maar we zijn ook druk bezig met nieuwe opdrachten, zoals de opvolger van Van Berm tot Bladzijde in Vlaanderen voor Waterwegen en Zeekanaal, genaamd' Graskracht'.  Verder is in  coproductie met Van den Herik Joost Huybregts gestart met een stageopdracht om Brickz te ontwikkelen voor de wijnbouw, met gries als complexe component.

En de grote opgave waar wij de komende weken voor staan is een bestelling voor de pilot die wij draaien in opdracht van de provincie Brabant om 75.000 Brickz te maken, variërend van Green Brickz tot Myco Brickz en andere Brickz die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en op onze 'menukaart' hebben staan. Deze majeure operatie is zeer belangrijk als leerproject voor alle logistieke uitdagingen waar we voor staan bij het produceren en aanbrengen van Brickz.

Het groeiseizoen is begonnen en dus gaan we ook nog aan de slag met alle nieuwe proeven die we dit jaar gaan draaien in de kas.
 
Nieuwsbrief januari 2017. Nieuwe concepten

Wij kijken terug op een jaar waarin wij steeds onze core business steeds duidelijker werd: hoogwaardige consultancy, veelal op basis van eigen ideeën, landschapsveilingen, publiceren van boeken en Groene Helden en het produceren van Brickz. De komende jaren zullen wij ons hierop ook blijven focussen.

Wat betreft de consultancy zullen dat vooral thema's zijn die we de afgelopen twee jaar zelf hebben ontwikkeld: Van Berm tot Bladzijde, Fluvial Mining, 3D-Ruilverkaveling, Iconische natuurbescherming en het realiseren van verdienmodellen voor non-profitorganisaties op basis van ons eigen DEAL-concept. Het zijn immers de door Tom Bade ontwikkelde concepten zoals - landschapsveilingen, De Levende Tuin, het FEBO-model, rechten en plichten, of biomassaliteit - die Triple E altijd voorop hebben doen lopen. Voor deze waaier aan mooie nieuwe concepten zullen we het komend jaar vooral ook de samenwerking met kennisinstellingen voor deze thema's gaan zoeken.

Het uitwerken van eigen ideeën en producten geldt uiteraard ook voor de Brickz. Wat betreft de Brickz: de dagen worden langer en dus zijn we deze maand druk bezig met het inirchten van de kas in Huissen en het uitwerken van een teeltplan, waarin we de onderzoeken voor alle opdrachtgevers netjes uitzetten. Ook zullen we de kleinschalige productie van de Brickz op deze locatie gaan opzetten. Het laatste ook vooral om binnen het kader van de opdracht die wij voor de provincie Brabant uitvoeren.

Quinten heeft zijn werkzaamheden voor de toepassing van Brickz in de truffelteelt in Noord Spanje inmiddels afgerond en samen met ECNC gaan wij we dit nu verder uitrollen.

Tom Bade heeft samen met de KNNV Uitgeverij gesprekken over de productie van zijn essay genaamd 'De staat van de natuurbescherming' dat binnenkort zal verschijnen. Hij heeft ook voor het eerst een opdracht als tekstschrijver en het boek voor het Kadaster gaat in de druk. Tom moet tegen deze achtergrond binnenkort een lezing geven voor de managers van Kadaster over het concept 3D-verkavelen.

Ook zijn we druk bezig met de nieuwe Veluweveiling die op 31 december wordt georganiseerd in Apeldoorn. Het is uiteraard een besloten bijeenkomst, maar u kunt zich wel aanmelden bij simone@tripleee.nl. Ook de werkzaamheden voor de veiling van Geldersch Landschap en Kasteelen zijn reeds gestart.

Tom Bade was wederom te horen in Vroege Vogels, dit keer over onze relatie tot de vos. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/bescherm-de-vos


Nieuwsbrief december 2016. Een druk uiteinde

Is het einde van het jaar normaal een periode om opdrachten af te ronden en op te ruimen, in ons geval zijn we vooral druk met de opstart van opdrachten. De opdracht voor de provincie Brabant om Brickz toe te passen in bossen vraagt een grote inspanning van de productie van Brickz waarvoor we nu investeringen doen. Voor Geldersch Landschap hebben we ook voor volgend jaar de opdracht gekregen om verder onderzoek uit te voeren naar de toepassing van Brickz in de landbouw en mogelijk bosbouw. Met LTO Noord hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de Brickz.
 
Quinten Pellegrom is zijn business case om Brickz van sediment uit stuwdammen toe passen als bodemverbeteraar voor de truffelteelt in Noord Spanje aan het afronden. En samen met van den Herik hebben we Joost Huybregts als stagiaire aangenomen die zich richt op Brickz in de wijnbouw. In februari zal Bart Markens bij ons stage komen lopen en zich gaan bezighouden met de business case voor Geldersch Landschap en Kasteelen.
 
Aan de andere kant zijn wij bezig met Waterwegen en Zeekanaal van het verkennen van de mogelijkheden om het concept van Berm tot Bladzijde dat wij voor Rijkswaterstaat hebben ontwikkeld uit te rollen in Vlaanderen. Dat biedt misschien ook wel mooie perspectieven voor samenwerking met Rijskwaterstaat. Wie weet. Met het Veluwefonds zijn we nu al de veiling van 31 mei aan het uitwerken. En in 2017 zullen we ook weer een veiling voor Geldersch Landschap en Kasteelen uitvoeren.
 
Onze klanten bedanken wij voor het in ons gestelde vertrouwen en wij verkeren in de rustgevende zekerheid dat 2017 een jaar wordt waarin wij wederom qua innovatitiveit in de voorhoede van de vernieuwing zullen opereren. Wij wensen al onze relaties een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
 
Nieuwsbrief november 2016. Opdrachten en Vroege Vogels
 
De komende tijd zal zich een verandering voordoen in de organisatie. Wij zullen vetrekken uit onze hal in Heteren en onze proef- en productielocatie verplaatsen naar Huissen, waar we een kas tot onze beschikking krijgen. Daartoe is besloten omdat we vooral meer licht voor onze proeven ter beschikking moeten hebben. Dat is belangrijk, want een gebrek aan licht mag geen beperkende factor zijn ten aanzien van de proeven die wij doen met de Brickz. Op de nieuwe locatie zullen we bovendien goed kunnen samenwerken met onze partner Combinatie Mauritz van wie wij de ruimte huren. Wij blijven nauw samenwerken met Frans van Brandenburg en zijn hem zeer dankbaar voor alle mogelijkheden die wij hebben gekregen in Heteren. Als we klaar zijn met de inrichting zullen wij onze klanten graag langs laten komen.
 
De laboratoriumwerkzaamheden die wij uitvoeren voor Micosat (www.micosat.nl) worden gecontinueerd nu we een nieuwe tranche samples krijgen van onder meer de bloembollenproductie. Ook de opdracht de we uitvoeren voor Geldersch Landschap en Kasteelen (www.glk.nl) om Brickz te ontwikkelen op basis van sediment uit kasteelvijvers, kasteelgrachten en sloten wordt voor een jaar verlengd.
 
Belangrijk is vooral dat we een grote opdracht hebben gekregen van de provincie Brabant om samen met de Bosgroep Zuid Nederland een grote pilot te gaan draaien waarbij we de Brickz gaan toepassen als bemesting in productiebossen. Daarbij kunnen we dan gelijk gaan werken aan een oplossing voor de ernstig verzuurde bodems die in grote delen van Brabant in natuurgebieden zijn ontstaan als gevolg van de ammoniakuitstoot door de intensieve veehouderij. De pilot gaat een jaar duren.
 
De werkzaamheden voor Trees for All inzake het herinneringsbos voor MH17 zijn ook verlengd.  Het goede nieuws is dat het nu nagenoeg zeker is dat voldoende middelen voor het bos zijn geworven.
 
Belangrijk is ook dat we met NIOO/KNAW en Oesterbaai al een NDA hebben gericht op samenwerking op het gebied van Brickz, maar ons nu vooral ook gaan richten op onderzoek naar de mogelijkheden om met mycorrhiza asbest af te breken. Daarvoor zijn we bezig de Asbest Alliantie op te richten, met een onderzoeksprogramma als basis onder de organisatie.
 
De boeken die we hebben geschreven voor Rijkswaterstaat en het Kadaster zullen na de nodige vertraging in december uitkomen.
 
Hoewel Tom Bade eigenlijk geen publieke optredens meer geeft, heeft hij wel een uitzondering gemaakt voor zijn goede vrienden van Vroege Vogels en was hij dus op zondag 6 november te horen over het project Van Berm tot Bladzijde dat hij heeft uitgevoerd voor Rijkswaterstaat. Het project richt zich op de toepassing van bermgras als grondstof voor de productie van papier en karton. Bijgaande de link naar het programma voor degenen die het gemist hebben.
 
Geldersch landschap & kasteelen
Rijkswaterstaat
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.